logo De Stappen

Informatie voorziening

schoolgids:

deze kunt u dowloaden vanaf de pagina Practische info > publicaties

ouderkalender:

deze kunt u dowloaden vanaf de pagina Practische info > publicaties

nieuwsbrief:

Deze verspreiden we wekelijks per mail. Hierin staan alle belangrijke mededelingen van het team, oudervereniging en medezeggenschapsraad. Ook worden hierin bijzonderheden opgenomen over activiteiten e.d.

de basisschoolapp:

App voor alle ouders van Basisschool De Stappen

informatieavond:

bij de start van het schooljaar krijgt u informatie over de manier van werken in de groep van uw kind.

KIJK (groep 1-2):

met behulp van KIJK observeren wij kinderen in hun spel, bij het werken met materialen en activiteiten met leerkracht en/of ander leerlingen. Deze observaties worden genoteerd in KIJK. Op het moment dat uw kind de leeftijd van 4.6 –5.0 –5.6 –6.0 –(6.6) bereikt worden deze observaties gebruikt om een registratie van uw kind te maken. U wordt dan uitgenodigd voor een KIJK registratiegesprek.

rapporten(groep 3-8):

twee keer per jaar krijgt uw kind vanaf groep 3 een rapport mee naar huis, waarin zo nauwkeurig mogelijk de stand van zaken wordt weergegeven.

Kennismakingsgesprek in oktober:

Ouder en kind zijn aanwezig bij dit gesprek.

ouder-kind-gesprekken (groep 3-8):

We bespreken de ontwikkeling van uw kind, uw kind is ook aanwezig bij dit gesprek.

thema-avonden:

we proberen ieder jaar in samenwerking met de ouderraad en MR een avond rond een bepaald thema te organiseren.

open dag:

een keer per jaar voor ouders die kennis willen maken met de basisschool

foto kindfoto kindfoto kind
stapjes