logo De Stappen

Medezeggenschapsraad

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad. Ouders en leerkrachten die er zitting in hebben, hebben mede wat te zeggen over veel zaken die de school aangaan, o.a. huisvesting, vakantierooster, zorgplan, personeelsbeleid, activiteitenplan en veiligheidsbeleid. Ook kan de MR leden afvaardigen in externe werkgroepen. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in een reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap. Voor een aantal zaken geldt het adviesrecht, voor andere besluiten geldt het instemmingsrecht. In de MR zitten ouders en leerkrachten die allen democratisch gekozen worden. Alle ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen zich kandidaat stellen en worden door verkiezingen gekozen. De zittingsduur is in principe 3 jaar. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, waarbij minimaal een keer met de oudervereniging en het team. Alle vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom.

De leden van de MR zijn:

Oudergeleding

Personeelsgeleding


Maurice Dumont
(voorzitter)
Vader van Ward groep 7C
en Jort groep 1-2E

Suzanne Weller
Leerkracht groep 5C

Fatima Benjaddi
Moeder van Aya groep 5B
en Ayoub groep 3A

Faiza Abdulhak (secretaris)
Leerkracht groep 4B

Arjen Slings
Vader van Arthur groep 6A

Lyan Stupers
Leerkracht groep 6B

Arno Mieras
Vader van Rijk groep 4B
en Rover 1/2B

Anja de Ronde
Leerkracht groep 4A

Paul van Limpt
Vader van Sjoerd 3C,
Tessa 4C en Suze 6C


Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt altijd terecht bij één van de MR-leden.
Email: mrdestappen.tilburg@gmail.com

foto kindfoto kindfoto kind
stapjes